Atharv Johnny Sharma replaces Vidhaan Sharma in Ek Bhram Sarvagun Sampanna