Mumbai elections

#VoteKarMumbai: Kapil Sharma, Nakuul Mehta, Salman Khan, Aamir Khan, Drashti Dhami cast their votes