Vyom Malhotra

Ek Bhram Sarvagun Sampanna: Kabir to let out Vyom’s truth to Kavya