Sampada Vaze

Trouble galore for Colors’ Ram Siya Ke Luv Kush
Sampada Vaze joins the cast of Colors’ Luv Kush
Sampada Vaze bags Colors’ Karmphal Data Shani