Tarun Khanna to enter &TV’s Paramavatar Shri Krishna 1