Sushil Parashar

Kawach Mahashivratri: Deepika Singh and Namik Paul share a crackling chemistry and we love it
Nidhi Shah, Mandeep Kumar, Rushal Parakh, Bhavana Roy, Sanyo Mayer in Kawach 2
Manuj Bhaskar and Dipali Kamath in Kawach 2
Sushil Parashar, Smita Oak, Mallika Nayak, Sabina Jat in Kawach 2