I was not involved with my Splitvsilla 4 co-winner: Priya Shinde