Barrister Babu Spoiler Alert: Anirudh and Bondita take reverse pheres to terminate their marriage | IWMBuzz