Divyanka Dahiya

Vikas, Divyanka, Parth, Erica, Hina, Shabbir kidnapped?